Amaç ve Kapsam

Ülkemizin üniversite düzeyindeki genç insan kaynağının araştırma yeteneklerini ve dolayısı ile rekabet gücünü artırmak için 5 gün süresince yoğunlaştırılmış ve örnek uygulamalar ile detaylandırılmış Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kursu verilmesi planlanmaktadır. Sosyal bilimler kapsamında online olarak yapılması planlanan bu kurs ile önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin proje yazma ve araştırma yapma kapasitelerini artırmak için ihtiyaç duydukları istatistiki analiz teknikleri ve analiz programlarında uygulama becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda online olarak düzenlenecek kurslar “Araştırma yöntemleri ve veri toplama teknikleri”, “SPSS ile nicel veri analizi”, “Karma yöntem araştırmaları”, “MAXQDA ile nitel veri analizi”, “AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi”, “Çok kriterli karar verme yöntemleri”, “STATA ile veri analizi”, “R ile veri madenciliği”, “ARENA ile simülasyon”, “Akademik dil kullanımı ve proje yazım teknikleri” konularını kapsamaktadır.